คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และบริการเภสัชกรรม


     1 กรกฎาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และบริการเภสัชกรรม รวมถึงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอื่นๆ อาทิ ทุนการศึกษา สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการปฏิติงาน ฯลฯ ซึ่งจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าของความร่วมมือทุกปีและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------