สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา 2552


     เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น ๕,๓๙๒ คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน ๒,๖๘๘ ราย ภาคบ่าย จำนวน ๒,๗๐๔ ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖ ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๑๑ ราย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะวิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิต รวม ๓๔ แห่ง มีหลักสูตรการศึกษา รวม ๕๗๑ หลักสูตรซึ่งคณะ/สถาบันที่เข้ารับปริญญา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ว.การจัดการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสิ่งแวดล้อมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ว.ศาสนศึกษา ว.ดุริยางคศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ฯ ว.พยาบาลกองทัพบก ว.พยาบาลกองทัพเรือ ว.พยาบาลทหารอากาศ ว.พยาบาลเกื้อการุณย์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ว.นานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ว.การจัดการ ม.มหิดล กาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ว.ราชสุดา สถาบันพระบรมราชชนก ว.แพทยศาสตร์ กทม. และ ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------