สภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา (Retreat) สภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 เรื่อง “บทบาทและกลไกการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล”


     วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2553 สภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา (Retreat) สภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 เรื่อง “บทบาทและกลไกการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล” ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการสัมมนา พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี, รศ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย, รศ. ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งมีการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “บทบาทและกลไกการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล”, การเสวนาเรื่อง “ฟื้นฟูประเทศไทยจากวิกฤตความแตกแยก : บทบาทอุดมศึกษา” และบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนำเสนอร่างกลไกการทำงานของสภามหาวิทยาลัยในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------