สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่ปัญญาของแผ่นดิน”


     วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่ปัญญาของแผ่นดิน” ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล โดย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่ปัญญาของแผ่นดิน” จากนั้นได้มีการอภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้ในบริบทอุดมศึกษาไทย” โดย ศ.นายแพทย์วิจารย์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ ศ.เกียรติคุณ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปิดท้ายการสัมมนาครั้งนี้ด้วย สุนทรียสนทนา “สานพลังความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล” จากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------