ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press)


     วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) ซึ่งมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย โดยเป็นนิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ปรากฎผลการพิจารณาคัดเลือกให้ ผลงาน “พระมหามงกุฎและพระประมาภิไธยย่อ “ม” บนหนังสือ” ของ นางสาวจีรนุช ธรณินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้

ผลงานดังกล่าวออกแบบขึ้นโดยเน้นการใช้สีเพียง 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน Royal Blue : สีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล สีฟ้า : สีคู่องค์ประกอบของสีน้ำเงิน และสีเทา : สีเทคโนโลยีและความทันสมัย ที่มีแนวความคิดในการใชสัญลักษณ์ “ม” ซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คล้องอยู่กับ “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความเป็นไทย แสดงความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล วางอยู่บนหนังสือ ซึ่งสื่อถึงบทบาทของสำนักพิมพ์ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล และมีชื่อของสำนักพิมพ์อยู่ด้านข้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างชัดเจน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------