มหิดลเปิดตัวเทคโนโลยี 3G กับการเรียนการสอน


     12 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัวเทคโนโลยี 3G กับการเรียนการสอน ร่วมกับผู้แทนจากบริษัทผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นการเปิดตัว M – Learning ผ่านโครงข่ายระบบ 3G ที่เป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษา และในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเสวนาของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการศึกษา การประกวดสื่อ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึง การนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตสื่อทางด้าน Hardware และ Software ในโครงการสัมมนาวิชาการรวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 4/2553 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ม.มหิดล ศาลายา สนใจดูรายละเอียดที่ www.eg.mahidol.ac.th/mediaknight

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------