ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่

 


     วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ “ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อศึกษาตัวอย่างการก่อสร้างอาคารจากโครงการจริงรวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------