ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและแนะนำการสมัครสอบเข้าศึกษาระบบโควตา ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


     มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและแนะนำการสมัครสอบเข้าศึกษาระบบโควตา ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการทีมีนักเรียน อาจารย์ และผู้บริหารเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 12,000 คน จากสถานศึกษา 341 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของน้องๆ ในเส้นทางอุดมศึกษาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------