สัมมนาคณะกรรมการปฏิบัติการ(Retreat) เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานใน
สำนักงานอธิการบดี”


     มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการปฏิบัติการ(Retreat) เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานอธิการบดี ร่วมสัมมนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ บรรยายให้ความรู้เรื่อง Lean Six Sigma และ Lean R2R รวมทั้งอาจารย์ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง งานประจำ ทำให้ดี มีความสุขได้ด้วย R2R

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------