การประชุมวิชาการ “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย”


     19 กรฎาคม 2553 ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทกสท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่ออุดมศึกษาไทย" และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง การประยุกต์แนวคิดการบริหารธุรกิจกับการบริหารมหาวิทยาลัยไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ศาสตราจารย์สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, รองศาสตราจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.ชุมพล พรประภา ประธานที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------