พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press)


     วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลแก่นางสาวจีรนุช ธรณินทร์ ผู้ชนะเลิศการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13/2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------