ม.มหิดล มอบรางวัลนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2552


     28 กรกฎาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิงของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 แก่ นางสาวลักขณา จันนก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13/2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------