ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ


     28 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูณวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูกซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยเริ่มจัดการประกวดเมื่อปี พ.ศ.2531 และได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล - วันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และในปีนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดประเภทประชาชน จำนวน 41 คน ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 166 คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ 4 ภาค รวม 38 คน ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ภาคเหนือ

- ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายอัษนัย กางมูล จังหวัด เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสมพิศ พรหมชิตมาตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

- ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุพรรณี บุญศรี โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงมินตรา รัตนชมภู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

ภาคกลาง

- ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวสิริพร เอี่ยมมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ จ่าโทบดินทร์ ภูฆัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวญาณิศา เจริญผล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกรุณา แสงอ่ำ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาคอีสาน

- ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุวรรณี ผิวบวล จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางแก้วตา ภารเวช จังหวัดอุบลราชธานี

- ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุรีฉาย ไชยวุฒิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายคุณากร วงลคร โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

ภาคใต้

- ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายสมบูรณ์ สุวิทยารัตน์ จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางอมรศรี สามารถ จังหวัดชุมพร

- ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอลิษา ช่างเรือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายธัญพิสิษฐ์ เพ็งช่วย โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่” ในเดือนสิงหาคม 2553 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------