มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น”
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553


     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดี – บุคลากรเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดี – บุคลากรเด่นระดับหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย เพื่อให้เป็น “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ปฏิบัติหน้าที่แม่เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรต่อไป ปรากฎผลผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

“แม่ดี-บุคลากรเด่น” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับดีเด่น

1. นางราตรี บำรุงกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 แม่ราตรี บำรุงกิจ นักวิชาการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แม่มีลูกสาว ๑ คน คือน้องฝ้าย กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนนีรชาศึกษา มีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ หอบ และเส้นเลือดหัวใจตีบ ในขณะเดียวกันแม่ราตรีเองก็ป่วยเป็นโรคไซนัส โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งเต้านม แต่แม่ราตรีก็ไม่เคยย่อท้อ แม่ราตรีมีแนวคิดสำคัญในการเลี้ยงลูก ส่วนหนึ่งได้มาจากการทำงานในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ที่ให้เห็นความสำคัญทางด้านจิตใจ มิได้เพียงแค่มุ่งหวังให้ลูกเป็นคนเก่ง หรือเป็นคนฉลาดเท่านั้น ถึงแม้ลูกจะขาดพ่อซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัว แต่แม่ก็ได้มอบความรัก ความอบอุ่นเอาใจใส่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกด้าน โดยหวังว่าชีวิตแม่จะเป็นแบบฝึกหัดชีวิตจริงให้ลูก จะช่วยให้ลูกสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ และเติบโตเป็นคนดีของสังคม

2. นางทองอยู่ ฤทธิ์ขจร คณะพยาบาลศาสตร์

แม่ทองอยู่ ฤทธิ์ขจร นักการภารโรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แม่ของลูก ๒ คน แม่ทองอยู่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีเยี่ยมตลอดมา แม่เคยประสบอุบัติเหตุหกล้มกระดูกสันหลังหักต้องใส่เหล็กดามไว้ แต่แม่ทองอยู่ก็ยังคงรับผิดชอบงานทำความสะอาดโดยมิได้บกพร่องต่อหน้าที่ แม่ทองอยู่ต้องเลี้ยงลูกเองคนเดียว แม้รายได้เพียงน้อยนิดแต่ก็สามารถส่งให้ลูกเรียน และดูแลแม่วัย ๙๕ ปี โดยพยายามหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างซักผ้านักศึกษา และอยู่เวรกลางคืน ลูกทั้ง ๒ คนก็เคยมาทำงานช่วยแม่ปัดกวาดเช็ดถูที่ทำงาน ปัจจุบันลูกทั้ง ๒ คนเรียนจบปริญญาตรีและได้ทำงานในบริษัทที่ดี เป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา

“แม่ดี-บุคลากรเด่น” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับชมเชย

1. นางมาลัย มีฤาการณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แม่มาลัย มีฤาการณ์ คนครัว ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช ทำหน้าที่ปรุงประกอบอาหารบุคลากร อาหารผู้ป่วยพิเศษ อาหารผู้ป่วยนานาชาติ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่หน่วยเตรียมวัสดุอาหาร แม่เลี้ยงลูกคนเดียวเพียงลำพังเนื่องจากสามีมีปัญหาด้านสุขภาพส่งผลให้ต้องลาออกจากงานกลางคัน ป่วยหนักและจากไปในที่สุด ทำให้ครอบครัวต้องอยู่กันอย่างประหยัด และมีแม่มาลัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของบ้าน ลูกรู้เสมอว่าแม่ต้องเหนื่อย จึงไม่เคยเรียกร้องเหมือนเด็กอื่นๆ แต่จะอยู่กับบ้าน ช่วยแม่ทำความสะอาดบ้าน และดูแลพ่อในยามที่ยังอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า แม่สอนลูกให้รักดี แม้ว่าจะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เพียบพร้อมสมบูรณ์ แต่ลูกสามารถที่จะเป็นคนดีได้ แม่มาลัยสามารถส่งลูกจนจบปริญญา ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาพละที่โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ และไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับแม่เลย

2. นางกาญจนา สวดมาลัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

แม่กาญจนา สวดมาลัย ครูและพี่เลี้ยงศูนย์สิกขาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มีลูก ๒ คน คนโต ๘ ขวบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ คนเล็ก ๔ ขวบกำลังศึกษาชั้นอนุบาล และป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อซีกซ้ายอ่อนแรง ต้องฝึกกายภาพบำบัด เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา และการเดินทางจำนวนไม่น้อย สามีมีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้ไม่มากนัก เงินเดือนพ่อแม่รวมกันเพียง ๑๓,๗๐๐ บาทต่อเดือน แต่แม่กาญจนาก็ไม่เคยย่อท้อ ทำทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกเท่าที่ยังมีแรงและมีชีวิตอยู่ เพื่อให้ลูกอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง ให้สามารถดูแลตัวเอง โดยไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น และมักบอกลูกชายคนโตเสมอว่าให้รักน้อง สงสารน้อง และช่วยดูแลน้อง ในการปฏิบัติงานก็เช่นกัน แม่กาญจนาสามารถทำหน้าที่ครูและพี่เลี้ยงได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ใช้สัญญาตญาณของความเป็นแม่ ใส่ใจดูแลเด็กๆ เหมือนกับลูกของตัวเอง

3. นางอรชา สาทประเสริฐ คณะกายภาพบำบัด

แม่อรชา สารทประเสริฐ เป็นบุคลากรในคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบทำความสะอาดห้องเรียน จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน และเอกสารคลินิกกายภาพบำบัด จัดอาหารในงานประชุม แม่อรชาเป็นผู้ที่มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีความสุภาพอ่อนน้อม และเป็นที่รักและไว้วางใจของผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้อบรมสั่งสอนให้บุตรทั้ง ๒ คน เป็นคนดี และมีหน้าที่การงานที่มั่นคง แม่อรชาให้ความรักความอบอุ่น ให้ความใกล้ชิดตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ เป็นกำลังใจให้ลูกยามป่วยไข้ อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความอดทน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จักประหยัดในการใช้จ่าย มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน

4. นางสุขวัญ วรรณสุขทอง สถาบันโภชนาการ

  นางสุขวัญ วรรณสุขทอง แม่ของลูก ๒ คน ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุที่สถาบันโภชนาการคือตำแหน่งคนงาน แต่ในการปฏิบัติงานจริงทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการ ลำพังเงินเดือนตำแหน่งคนงานไม่เพียงพอที่จะเป็นค่าเล่าเรียนและค่าอาหารของลูก จึงต้องรับจ้างซักผ้ารีดผ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขณะเดียวกันก็แบ่งเวลาไปรับจ้างทำความสะอาดบ้าน รับนมจิตรดา - ทำแซนวิชส่งร้านค้า ขยันอดทนทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงลูก แม่สุขวัญถือได้เป็นแม่ที่ขยัน เสียสละ และทำงานหนักเหมือนเดิม

ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่” ในเดือนสิงหาคม 2553 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

---------------------------------------------------------------------------------------