มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบการเป็นเจ้าภาพจัด WUNCA 2011 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 22” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


     28 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบการเป็นเจ้าภาพและรายงานความก้าวหน้าการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้า ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (wunca2011) พร้อมนี้ได้เข้าร่วมกาประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งในมหาวิทยาลัย/สถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) การอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม การนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ที่ www.uni.net.th  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------