ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลแด่ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2552


     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานมอบเงินรางวัลแด่ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 จากฐานข้อมูล ISI Web of Science ของผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) โดยในโอกาสนี้ ศ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร ด้วย ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------