เปิดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press)


     วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ / นักวิชาการ ต้องนำผลงานไปจัดพิมพ์ตามสำนักพิมพ์ต่างๆ ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงควรมีช่องทางส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์ผลงานดังกล่าว ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบควบคุมมาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ และด้านเทคนิคการจัดพิมพ์ ซึ่งนอกจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพอีกด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------