คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค


     เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 7 (7th RT Consortium) เรื่อง “ หลักสูตรรังสีเทคนิคตามกรอบมาตรฐาน TQF:Hed ” เพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

ผู้เข้าสัมมนา ได้แก่ อาจารย์ผู้แทนสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค และประธานอนุกรรมการวิชาชีพฯทุกด้าน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรม Royal City

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------