ม.มหิดล วิจัยไขปัญหาเด็กไม่กินผัก ได้รับความสนใจจากสื่อออสเตรเลียขยายผล
ไปทั่วโลก


     รศ. พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม หรือ 4 ขีด แต่จากรายงานการสำรวจภาวะอาหารบริโภคและโภชนาการของประเทศไทยในปี 2546 พบว่า คนไทยบริโภคผักผลไม้ปริมาณต่ำกว่าครึ่งของเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และเด็กเล็กยิ่งบริโภคน้อยมาก ไม่ถึง 1 ใน 3 มักเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------------------------------------------------