ม.มหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปบรรยายแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน งานดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจ รายละเอียดที่สำคัญเรื่องทุนการศึกษา รับชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามตอบข้อสงสัยต่างๆ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

----------------------------------------------------------------------------------------