โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MU-SUP#2) เรื่อง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย”


     วันที่ 17 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MU-SUP#2) เรื่อง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย” จากนั้น ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ บรรยาย เรื่อง “การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์” ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------