มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักวิชาการ และคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วม
การประชุมนานาชาติ 6th QS – APPLE วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553
ณ Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre
ประเทศสิงคโปร์


     มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 6th QS – APPLE ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553 ณ Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก และนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่มีความสำคัญต่อวงการศึกษา โดยมีผู้บริหารและนักวิชาการกว่า 120 สถาบันทั่วโลกเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยเข้าร่วมบรรยายเพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักวิชาการและคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 6th QS – APPLE ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย

- นักวิชาการ คณาจารย์จากหน่วยงานภายนอก ติดต่อรายละเอียด

* สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินที่ คุณพุทธรักษา บริษัท Air Asia จำกัด โทร. 0-2515-9888

* สำรองที่พักที่ คุณสิริรัตน์ อนุมาตย์ บริษัท All in Travel จำกัด โทร. 0-2653-0635

- คณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสอบถามรายละเอียดที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6235 – 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------