อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด “MU Freshy
Boy and Girl” ประจำปี 2553


     วันที่ 22 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด “MU Freshy Boy and Girl” ประจำปี 2553 ณ ห้องศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังเป็นการฝึกอบรมให้นักศึกษาที่เข้าประกวดเป็นแบบอย่างที่ดี และนำทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลและสังคมด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------