สำนักงานอธิการบดีจัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก


     เมื่อวันที่ 7–8 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีขึ้น เพื่อระดมความคิดและวางแผนการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.รัฐ ธนาดิเรก ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนงานต่างๆ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมสัมมนา ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------