สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "สร้างสุขสนุกกับงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์”


     วันที่ 22 กันยายน 2553 คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สร้างสุขสนุกกับงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขสามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น โดยมี นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุขสนุกกับงาน” และ “ความฉลาดทางอารมณ์มีผลอย่างไรในการทำงาน” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 300 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------