พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2553


     วันที่ 23 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เข็มทองคำตราราชสกุลมหิดล และของที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2553 ณ ห้องประชุม Auditorium วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุงานทุกท่าน ที่ได้ประกอบคุณงามความดีในหน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น เสียสละ นำมาซึ่งความสำเร็จในผลงานทางด้านต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและสังคม ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุงานรวมทั้งสิ้น 293 คน เป็นราชการ 53 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 117 คน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างประจำเงินรายได้ 123 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------