“โต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 6”

 


     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวที “โต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 6” (The 6th EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 โดยมี ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณแอนนา เบอาทริซ มาร์แตงส์ อุปฑูตสำนักงานสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบสุดท้ายรวมทั้งผู้ร่วมงานจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ในปีนี้ มีความพิเศษคือได้เริ่มต้นส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักความสำคัญในการช่วยลดการใช้ก๊าซคาร์บอนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “Offsetting Carbon, Offsetting Ignorance” นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มใช้ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการแข่งขันแบบใหม่ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้การวางระบบจัดตารางการแข่งขันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคน้อยลง ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งทำให้การแข่งขันในปีนี้เทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันต่างๆ

ผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน และระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลนักพูดดีเด่น โดย นางสาวWen Yu Weng จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล อีกหนึ่งรางวัลด้วย

การแข่งขันโต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทย จัดขึ้นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการริเริ่มของนักเรียนนักศึกษาภายใต้การดูแลของพันธมิตรระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยและสมาคมโต้วาทีในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการโต้สาระวาทีในประเทศไทย นอกจากนี้ การแข่งขันยังจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และการสื่อสารของเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย และได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------