วันมหิดล ประจำปี 2553


     24 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รองอศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอกกำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯรับเสด็จฯ

จากนั้น ภาคบ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการ ผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน่วยงานต่างๆ จึงจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ผู้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศดังเช่นปัจจุบัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------