ผ้าป่ารวมใจชาวสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อระดมทุนสร้าง “ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์”  ณ จังหวัดนครสวรรค์


     25 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาทอง ตำบลเขาทอง อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผ้าป่าจากภาคีความร่วมมือต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยชาวสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนสร้าง “ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์” จากนั้น ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนโรงเรียนเขาทองและกลุ่มนักอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน หลังจากเสร็จพิธีการทางศาสนา ชาวสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (ต.เขาทอง)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาลตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม 2539 แต่เนื่องจากปัญหาวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2545 และ 2549 เป็นอุปสรรคต่อโครงการจัดตั้งที่จะเดินหน้าต่อไป และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับชาวนครสวรรค์ได้ร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์ใหม่อีกครั้งอย่างเป็นรูปธรรมบนเนื้อที่ 1,000 ไร่เศษ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี เริ่มต้นด้วยการก่อสร้าง “ศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์” (โรงพยาบาล 300 เตียง) และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การวิจัย และเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------