มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


     28 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และพลโทประสาท สุขเกษตร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพลตรีสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการวิจัย การบริหารจัดการกิจกรรมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาระหว่างกัน ในระยะเวลา 5 ปี

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------