“ประชาคมมหิดลกับสันติสังคม” โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล


     29 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา “ประชาคมมหิดลกับสันติสังคม” ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสานักงานอธิการบดี ม.มหิดล จากนั้น นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถาเรื่อง “ประชาคมมหิดลกับสันติสังคม” โดยเล็งเห็นถึงบันได 5 ขั้นแห่งการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาพร้อมกับการมีบทบาทในการร่วมปฏิรูปประเทศไทย การร่วมกันตกผลึกทางความคิด ร่วมออกแบบเข็มทิศด้วยจิตที่มุ่งมั่น ร่วมเตรียมการขั้นตอนให้ครบกระบวนการ ร่วมสร้างแก่นสารที่บูรณาการครบมิติในการปฏิบัติ และร่วมจัดการความรู้เพื่อถอดบทเรียนและอภิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงวิธีการสร้างสุขสู่สังคมที่พึงปรารถนา การสร้างสันติวิธีสู่ความปรองดอง และสานเสวนา: สันติวิธีในมุมมองของ... อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร(ผู้เดินเพื่อสันติปัตตานี) อ.สุทธิลักษณ์ สมิตสิริ(ผู้ศึกษาสังคมรอบมหาวิทยาลัยมหิดล) รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล(นักสิ่งแวดล้อม) อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล(นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ) อ.สุรัติ ประพัฒน์รังสี(นักดุริยางคศิลป์) และ รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์(นักยุติธรรมสมานฉันท์), สภากาแฟ (World Café) จัดเสวนาใน ๓ ประเด็นหลัก คือ

1. อะไรคือปัญหาเร่งด่วนของสังคมไทยที่พึงใช้สันติวิธีเข้าร่วมจัดการปัญหา

2. กิจกรรมสันติวิธีใดที่เหมาะกับการจัดการปัญหาดังกล่าว

3.ตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสันติวิธีดังกล่าวได้อย่างไร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายและวีดิทัศน์เดินเพื่อสันติปัตตานี,นิทรรศการแสดงกิจกรรม “พันแสงรุ้ง”และ “สานเสวนา”

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------