ม.มหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรีพัฒนาวิทยาเขตภูมิภาค


     วันที่ 29 กันยายน 2553 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ม.มหิดล พร้อมด้วยนายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมหารือการพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาลตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม 2539 ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดแผนการดำเนินงาน 4 ปีข้างหน้าของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญ อย่างเป็นระบบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยรวดเร็ว นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินงานพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอำนาจเจริญนั้น ขอให้ส่วนงานผู้เกี่ยวข้องได้จัดทำ คำขอ งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา มายังรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเปิดรับสมัครนักศึกษาใน 2 วิทยาเขตให้เร็วที่สุดต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------