รางวัล “2010 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand”

อ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด หัวหน้าหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาชีววิทยาประจำปี 2553 (TWAS Prize Young Scienctists in Thailand) ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ในปีนี้ นพ.วิศิษฎ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ชนิดปริมาณ และหน้าที่ของโปรตีนหลายชนิดพร้อมกันอย่างเป็นระบบรวมถึงได้นำเอาเทคนิคโปรตีมิกส์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย ซึ่งมุ่งหวังไปยังการศึกษาโรคในมนุษย์ โดยมีโครงการวิจัย 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ โปรตีโอมิกส์ของโรคไต และโปรตีโอมิกส์ของโรคชนิดอื่น นอกจากนี้ ผลงานการวิจัยของ นพ.วิศิษฎ์ ยังได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่า 90 เรื่อง ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมที่ต่างประเทศ ซึ่งจากโครงการดังกล่าวของ นพ.วิศิษฎ์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และงบประมาณของชาติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อผู้ป่วย และประชาชนชาวไทยต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------