ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


     วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และจัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารทางการแพทย์ (Development of Research Laboratory for Medical Communications) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรคุณภาพและนักวิจัย ให้ได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดการพัฒนา คิดค้นผลงานใหม่ ๆ นอกจากนี้ ทริดี้ ได้ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา “อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ” ซึ่งเป็นผลงานของ ดร. ยศชนัน วงสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะช่วยให้คนพิการ หรือผู้ป่วย สามารถสื่อสารผ่านคลื่นสมองและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ารอบตัวได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนให้ยื่นจดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ และพร้อมพัฒนาต่อยอดผลงานต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------