แสดงความยินดี กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------