ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน


     วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ครั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทำความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน รวมถึงผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลและจัดทำรายงานฯ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดลต้องติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ) และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานมหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับจากสิ้นปีนั้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกว่า 200 คนเข้าฟังการชี้แจง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------