ต้อนรับผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง


     วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขง (International Congress of The Mekong River Region DICMR) เรื่อง “Education Technology for Cyber Generation” ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ระหว่างประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแกนนำจัดการประชุมครั้งนี้

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------