บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 5


     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานเปิด โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “Brand Ambassador – The Spirit of Mahidol University” เพื่อให้มีความเข้าใจในประวัติความเป็นมา และปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือจากที่ได้รับจากหลักสูตรและสาขาที่เรียนตามปกติ เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นบัณฑิตคุณภาพของสังคมไทย และมีความโดดเด่นในมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อค้นหาและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมและทูตประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์อันดีงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ปรากฏสู่สายตาคนทั่วไป โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆผ่านค่ายบัณฑิตสัมพันธ์ ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2553 นี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------