มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย


     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 ร่วมกับคณะกรรมการฯ 7 ท่าน ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553 โดยในวันแรกของการประเมินคุณภาพภายในฯ จะแบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามองค์ประกอบที่กำหนด ได้แก่

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี

จากนั้น คณะกรรมการฯ เยี่ยมชม หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, หอพักนักศึกษา/ ศูนย์กีฬา และเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาด้วย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------