คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552


     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมหิดล การเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ และการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้สรุปผลการวิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่นและจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีตามองค์ประกอบที่กำหนดและชื่นชมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข อาทิ การดำเนินการของระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลที่ควรดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีและอาจจะเป็น Best Practice ที่ดีของหน่วยงานอื่นๆ การสร้างมิติที่จะเป็นตัวช่วยควบคุมการดำเนินการ การบริหารจัดการองค์ประกอบระบบกลไกต่างๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น

สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในทุกองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบปีการศึกษา 2552 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------