เวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1
“จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล : เกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน”


     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 ณ บริเวณโถงสมเด็จพระบรมราชชนก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ที่จะเป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุและสิ่งของที่มีคุณค่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลจดหมายเหตุในการศึกษาค้นคว้าวิจัย รวมถึงเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปได้รับรู้

 ภายในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการ “มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” ที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและมีประวัติที่ยาวนานให้กับแวดวงการศึกษา นักวิชาการและเยาวชนรุ่นใหม่ โดยตนหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้ คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และจัดเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 “จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล: เกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน” บอกถึงการจัดสร้างจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลและนำเสนอจดหมายเหตุบางส่วนขององค์ความรู้ที่แสดงถึงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ผ่านงาน นิทรรศการ “มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” อาทิ กล่องบัตรดรรชนีสมเด็จพระราชบิดาและตราศิริราช จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สมุดไทยดำหมายรับสั่งในรัชกาลที่ 5 จากคณะศิลปศาสตร์, เวชระเบียนหมายเลข 1 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

 ปิดท้ายด้วยการปาฐกถาพิเศษ “จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล : เกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล รวมถึง เวทีเสวนา “จดหมายเหตุ : มรดกของแผ่นดิน” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, อาจารย์วรรณา นาวิกมูล และคุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ ร่วมบอกเล่าเรื่องราว จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสิ่งของที่มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------