แถลงข่าวการประชุมพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd World Conference on Buddhism and Science)


     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ดร.อำนาจ บัวศิริ
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ แถลงข่าวการจัดประชุมพระพทุธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd World Conference on Buddhism and Science) เรื่อง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมพระพทุธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd World Conference on Buddhism and Science) เรื่อง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2553 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนาและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้นักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ร่วมกันบูรณาการความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีจิตวิสัย และปรวิสัยเข้าด้วยกันเพื่อความผาสุกของมวลมนุษย์ โดยจะแบ่งสาระของการประชุมออกเป็น 4 ส่วน คือ ปาฐกถานำ การบรรยายทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต และพทุธศาสนากับสังคมศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติสมาธิ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.crs.mahidol.ac.th  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------