ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ


     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านทะเบียนนักศึกษา โดยมี นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการทะเบียนและบริการการศึกษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------