ม.มหิดล ประชุมนานาชาติ “ภาษา การศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ”


     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ภาษา การศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Language, Education and Millennium Development Goal: MDGs) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2553  โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การยูเนสโก้ องค์การยูนิเซฟ สถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรซิมิโอ มูลนิธีเซฟเดอะซิลเดร้น มูลนิธิแคร์ องค์กรเอเอสพีบีเออี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และราชบัณฑิตยสถาน จัดการประชุมนานาชาติขึ้น ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ส โดยมี ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความเป็นมา   

การประชุมเรื่อง “ภาษา การศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยภาษาเป็นถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และการจัดการศึกษาของกลุ่มชนต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านภาษา นักการศึกษา นักปฏิบัติ และผู้บริหารการศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนา ฟื้นฟู และการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ในการดำเนินงาน ซึ่งมีการนำเสนอบทความจำนวน 81 เรื่อง เชื่อมโยงกับ 4 ประเด็น คือ

1. ภาษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานสากล

2. ภาษาและความเท่าเทียมทางเพศ

3. ภาษา สุขภาพ โภชนาการและการป้องกัน

4. ภาษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งการประชุมนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศและภูมิภาคต่อไป

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------