คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมวิชาการนานาชาติ
ประจำปี 2553

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2553 เรื่อง “ความท้าทายทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม” (The Changing Environment Challenges for Society) ที่จัดขึ้นวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติ “ความท้าทายทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม” (The Changing Environment Challenges for Society) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การวิจัย ประสบการณในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นการส่งเสริม แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยทางด้านต่างๆ ด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------