ม.มหิดล จัดกิจกรรม MU Campus Kitchen เฟ้นหาสุดยอดเมนูชาวหอฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “MU Campus Kitchen” ขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเมนูชนะใจชาวมหิดล โดยให้นักศึกษาร่วมแข่งขันปรุงอาหาร โดยใช้เตาไมโครเวฟเป็นหลัก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมี ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ อาจารย์พรพิมล ลิ่มเจริญ คุณอาภรณ์ ไกรเดช และคุณสุมล ว่องวงศ์ศรี มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา 11 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมชมการแข่งขัน ท่ามกลางธรรมชาติศาลายาอันร่มรื่น มีบรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงานอีกด้วย

หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง คณะกรรมการตัดสิน ได้ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลตามลำดับ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Delicious Wings ได้แก่

-นายธนัท สังวาลเพชร จากวิทยาลัยศาสนศึกษา -นายธนธัช ดีวาส จากวิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม No dormfood = no breath ได้แก่ -Miss Darling Yao Shi Rui จากวิทยาลัยนานาชาติ -นางสาวสุธสิณี แสงชูโต จากวิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Oh Na Ra ได้แก่ -นายจตุพร มีศิลป์ จากคณะวิทยาศาสตร์ -นายณัฐพล
นพพรเจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------