มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์เครื่องมือศาลายา อย่างเป็นทางการรองรับการใช้งานของนักวิจัยและนักวิชาการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์เครื่องมือศาลายา ชั้น 1 อาคาร Main Building สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ และสามารถส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีคณะ สถาบันต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คล้ายกัน จะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันได้ จากนั้น ได้นำชมพื้นที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ทาง http://intranet.mahidol/op/orra/webpage/Salay_Central_Instrument_Facility/SCIF/index_SCIF.htm

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------