ม.มหิดล นำร่องพัฒนาส่วนงานระดับ Advance สู่มาตรฐานความเป็นเลิศสากล
เปิดโครงการ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

โครงการ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ส่วนงานได้เริ่มต้นการพัฒนาและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553 และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) อีกทั้งเป็นการระดมความเห็นทางด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีส่วนงานนำร่องทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน โดยมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับส่วนงานอีก 7 ส่วนงาน คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องนำเสนอแนวทางการพัฒนาหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์ (Gap Analysis) โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------