สีสันสัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ Salaya Green Fest.
@ Mahidol University

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ “Salaya Green Fest.” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2553 ณ ลานเป็ดขาว MU Garden Parking 3 และบริเวณถนนโดยรอบ ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการการเกษตร จำหน่ายสินค้าการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการเปิดตัวแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและผักสวนครัวของมหาวิทยาลัย MU Garden

Salaya Green Fest. @ Mahidol University จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (The Green Campus) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในเรื่องการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้และสัมผัสกับแนวการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ปลุกจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมผ่านการบริโภคสินค้าชุมชน และสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------