คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวิเคราะห์ทางออก วิกฤติประเทศไทย กับบทบาทมหาวิทยาลัยของรัฐ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นายณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ บรรยายเรื่อง “วิกฤติประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐควรมีส่วนร่วมในการหาทางออกอย่างไร” ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ ได้กล่าวถึงวิกฤติประเทศไทยในปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการปฏิรูปนั้นถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศมิใช่เพียงแค่คน ๆ เดียว ขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหา มีความขัดแย้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ในอดีตเราเคยมีความแตกแยกทางความคิดเกิดขึ้นและยุติลงด้วยความสันติ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ก่อให้ความสูญเสียที่ประชาชนชาวไทยมิเคยลืม ปัจจุบันประเทศไทยก็เกิดปัญหาทางการเมือง การทุจริตขึ้นในระดับนโยบาย สร้างความเสียหายและเกิดความเข้าใจผิดของประชาชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย สิ่งเหล่านี้จะหมดไปหากทุกฝ่ายร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกัน มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการเป็นปัญญาให้แผ่นดิน บอกและชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องแก่สังคม หรือแม้แต่การปลุกกระแสให้เกิดการพูดคุยขยายมุมมองต่างๆ ต่อปัญหาของประเทศ ไม่ใช่มีบทบาทเพียงด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการวิจัยเท่านั้น

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------